Liigu edasi põhisisu juurde

17. märtsil 2008 arvati meie kool Tervist Edendavate Koolide võrgustikku

20.03.2008

Edusammud

Kivimäe põhikoolis alustas 2006/2007 õppeaastal tööd tervisenõukogu. Tervisenõukogu üldeesmärk on terviseedendamine koolis, st tervisliku eluviisi propageerimine, alkoholi ja uimastite tarvitamise ning probleemkäitumise ennetamine, seksuaalkasvatus, koolivägivalla ja traumade ärahoidmine.

Eesmärgid 

- Sportliku tegevuse ja terviseliikumise tähtsustamine.
Kogu koolipere osalemine kord õppeveerandis toimuval spordipäeval „ Liikumises peitub tervis“. Matkamine, erinevate seiklusradade külastamine
- Õigete toitumisharjumuste kujundamine.
Puhveti asemele sisustasime õppeköögi, kus õpetaja juhendamisel on õpilastel endil võimalik paar korda nädalas toitu valmistada.
- Ennetustegevuse korraldamine.
Igaaastased loengusarjad narkoennetuse teemadel. Koostöös Tallinna perekeskuse psühholoogiga koolikiusamise põhjuste väljaselgitamine ja õpilaste nõustamine. Võtame osa võistlusest „Suitsuprii klass“. Õpilaste, nende vanemate ja õpetajate osalemine CAP koolituses, st laste väärkohtlemise ennetamise rahvusvahelises programmis.

Meie töösuunad kolmeks aastaks:

  1. Tervislike eluviiside ja sportliku tegevuse tähtsustamine ning propageerimine
  2. Tervislike toitumisharjumuste kujundamine, sellealase koolituse korraldamine, rahuloluküsitluste läbiviimine
  3. Ennetustegevuse korraldamine, mille tulemusena väheneb tunduvalt suitsetavate ja alkoholi tarbivate õpilaste osakaal
  4. Positiivse õhkkonna väärtustamine, probleemsituatsioonide märkamine ja lahenduste leidmine, vägivalla ennetamine

Oodatavad tulemused:

  • kõikidel üritustel osalenute ulatus moodustab vähemalt 90% õpilaste, õpetajate ja koolitöötajate arvust;
  • tervisliku toitumise vallas on suurenenud üldine teadlikkus ja vastavad käitumisharjumused on omaks võetud;
  • puudub koolikiusamine.